Aktualności

Dn. 13. września 2018 w godzinach 11.00 – 13.00 sekretariat Poradni będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy!

* * * * *

UWAGA !!!

ZAPISY NA TERAPIE I ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/19 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 10. WRZEŚNIA

 

* * * * *

OFERTA PRACY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie zatrudni pracownika administracji do pracy w sekretariacie w wymiarze pełnego etatu (40 godzin), umowa na zastępstwo, z możliwością przedłużenia. Wymagania: biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, wysokie kompetencje interpersonalne (obsługa klientów Poradni), umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do pracy w sobotę.

Dokumenty(CV i list motywacyjny) należy składać osobiście w sekretariacie Poradni (p.114) lub na adres mailowy Poradni: info@pp-p.waw.pl do 07.09. 2018 roku z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Po 7. września skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,

MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.

*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

* * * * *

W dniach 30.07.10.08.2018 Poradnia będzie zamknięta.
* * * * *
Podczas wakacji na terenie Poradni będą prowadzone prace remontowe.
Za utrudnienia przepraszamy!!!
* * * * *
Child.
Naszym wspaniałym Dzieciom i Młodzieży życzymy wymarzonych,
beztroskich i bezpiecznych wakacji!!!
Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim naszym Współpracownikom 
dziękujemy z kolejny rok trudnej i ważnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży
oraz życzymy zasłużonego wypoczynku!
Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21
* * * * *
Bezpłatna diagnoza funkcjonalna dziecka niewidomego i słabowidzącego
Poradnia Cedunis przy Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Kieleckiej 20 w Warszawie, zaprasza na bezpłatne diagnozy funkcjonalne dzieci niewidomych i słabowidzących w dniach 25.06-06.07 2018.
Dzięki uprzejmości Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT” oraz przekazanemu przez Państwa 1% podatku, możemy pomóc dzieciom z niepełnosprawnością wzroku.
Pytania oraz zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-17.00 pod numerem telefonu +48 667 958 040

* * * * * 

Zmiany w przepisach  o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?   RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@pp-p.waw.pl

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 • prawa dostępu do danych– osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
 • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)– osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 • prawa do przenoszenia danych– osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 • prawo do sprostowania danych– w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 • prawo sprzeciwu – sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :

 • świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu Dzielnicy Białołęka, a także dzieciom zamieszkałym w Dzielnicy Białołęka, nieobjętym edukacją przedszkolną.
 • udzielania pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
 • wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty.

Zgodnie z art.  8  ust 1 RODO

„Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

 1. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody”.

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,

MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.

*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

Shot of a smiling girl enjoying a sensory therapy on a swing while her physiotherapist assisting her
Warsztat dla rodziców z terapeutą Integracji Sensorycznej 
TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

 

W programie:

 • Techniki wyciszające system nerwowy dziecka
 • Sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej

Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

 • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
 • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych.

TERMIN: 23.06.2018 /sobota/. – godz. 09.00-13.00

MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska 44, pok. 8 (parter)

ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61

PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog; Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym warsztacie dla rodziców „Emocje małego dziecka”

Chcesz wiedzieć, czym są emocje małego dziecka?

 • Jak możesz na nie reagować?
 • Jak pomagać maluchowi przeżywać emocje w różnych trudnych sytuacjach?
 • Jak wspierać dziecko w wyrażaniu emocji, by budować u niego poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości?

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, które mieszkają na Białołęce lub uczęszczają do żłobków i przedszkoli z terenu dzielnicy.

Spotkanie jest nieodpłatne dla uczestników. Zgłoszenia wyłącznie telefoniczne, nr tel. 502-267-720

Termin: 11 czerwca, godz. 16.15 – 18.15

Miejsce: Żłobek nr 36, ul. Strumykowa 18

Warsztat zorganizowano w ramach projektu „Profilaktyka przemocy wobec dzieci w dzielnicy Białołęka finansowanego ze środków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 
Zapraszamy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów na indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi. Zapisy przez sekretariat.
W dniach 1, 2 i 3 maja 2018 Poradnia będzie zamknięta.

 

 

 

 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, miłości i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole oraz realizacji wszystkich planów i spełnienia marzeń w Nowym 2018 Roku – Dzieciom, Młodzieży, Rodzicom i Nauczycielom, a także wszystkim naszym Współpracownikom

życzy zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która świadczy pomoc w placówkach zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach miasta stołecznego Warszawy.

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom świadczy pomoc w zakresie:

 • diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
 • wsparcia rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego,
 • pomocy rodzicom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci.

Jak się zgłosić?

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu dzielnicy Białołęka. Wystarczy zadzwonić do Poradni i poprosić o kontakt z osobą odpowiedzialną za pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Zostanie wyznaczony termin pierwszej konsultacji, w czasie której będzie możliwość porozmawiania o obawach, podejrzeniach lub faktach dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 21 osobami, które udzielają pomocy dzieciom i młodzieży z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzinom jest mgr Dorota Rokicka oraz dr Hanna Elżanowska. Konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością
Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Poniżej podajemy link do elektronicznej wersji informatora dostępnej na stronie Kuratorium Oświaty.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

 

 

Zapraszamy na warsztat dla rodziców z terapeutą integracji sensorycznej:

TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców dzieci wymagających wsparcia terapeuty integracji sensorycznej. W programie: techniki wyciszające system nerwowy dziecka, sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej. Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

 • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
 • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych. TERMIN: 13.12.2017. – godz. 17.30 – 19.30. MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska  44, pok. 8 (parter). ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61 PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog, Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog.

 

 20-lecie PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ nr 21

Dnia 7. listopada 2017 r. w Białołęckim Ośrodku Kultury świętowaliśmy 20-lecie naszej Poradni. Uroczystość swoim udziałem uświetnili Przedstawiciele Biura Edukacji, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka, Pani Joanna Lubbe, Reprezentanci warszawskiego Kuratorium, Prezes oddziału ZNP, a także Dyrektorzy białołęckich szkół i placówek oraz Dyrektorzy warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podczas uroczystości nasi Goście mieli okazję zapoznać się z historią placówki, jej rozwojem oraz szeroką i wciąż wzbogacaną aktualną ofertą. Pani Dyrektor przedstawiła także cały Zespół Poradni, dziękując wszystkim pracownikom za codzienną pracę i zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie placówki oraz w szeroko rozumianą pomoc psychologiczno – pedagogiczną dziecku, rodzinie i szkole. Wyświetlona została prezentacja, która w lekkiej, skrótowej formie przybliżyła zebranym specyfikę działań, zajęć i form pomocy prowadzonych w Poradni przez poszczególne zespoły specjalistów.

 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy z serce, cierpliwość i zaangażowanie, za codzienny wysiłek i trud wkładany w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży!

14. października 2017 r.

 

 „DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE”

CZYLI JAK STYMULOWAĆ MOWĘ DZIECKA OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla Rodziców dzieci od urodzenia do 3. roku życia, które odbędą się dn. 21.10.2017 r. w godzinach 9.00 – 11.00  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 w Warszawie w sali nr 8, w ramach AKADEMII WSPÓŁCZESNEGO RODZICA.

W programie: zapoznanie z rozwojem mowy dziecka, logopedyczne fakty i mity, praktyczne ćwiczenia pozwalające na rozwinięcie mowy malucha. Prowadząca: Edyta Piwnicka – Panfil – neurologopeda, terapeuta SI.

Zapisy w sekretariacie Poradni pod nr 22-814-10-61 wew. 019

Ilość miejsc ograniczona!!!

 

  WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH LEGO-MAT

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na grupowych zajęciach „Lego-mat”, skierowanych do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej (I – II) przejawiających zwiększone zainteresowanie matematyką, uzdolnionych matematycznie.

Opis zajęć:

Praca ze specjalnie dobranym zestawem klocków Lego, mająca zachęcić dzieci do poszerzania ich słownictwa, czytania, myślenia zarówno matematycznego jak i naukowego, komunikowania się, słuchania i mówienia językiem matematycznym. Bardzo istotnym elementem zajęć będzie rozpoznawanie problemów oraz precyzja i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań, a także nauka współpracy z rówieśnikami.

Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 15:00 do 16:00 ( pokój 106)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 814 10 61

Ilość miejsc ograniczona!

 

  WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH „PAMIĘTACZEK”

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na grupowych zajęciach „Pamiętaczek”, skierowanych do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I mających trudności z koncentracją uwagi, pamięcią wzrokową i słuchową.

Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 16:00 do 17:00 ( pokój 108) Zajęcia trwają przez jeden semestr roku szkolnego

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 814 10 61

Ilość miejsc ograniczona!

 

Rozmiar tekstu
Kontrast