Doradztwo zawodowe

Frau als Lehrer im Unterricht zeigt mit dem Finger

Nasi doradcy zawodowi zapraszają młodzież ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zastanawiających się nad wyborem dalszej ścieżki edukacji oraz ich rodziców.

 Doradca zawodowy – mówiąc ogólnie, pomaga uczniom i osobom nieuczącym się w wyborze zawodu, szkoły, profilu klasy, kierunku studiów. W tym celu wykonuje diagnozę preferencji, zainteresowań i predyspozycji i na tej podstawie proponuje uczniowi różne możliwości kształcenia, biorąc pod uwagę również inne zmienne: możliwości psychofizyczne, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia szkolne. Doradca zawodowy udziela informacji o szkołach, zawodach, możliwościach dalszej edukacji. Razem z uczniem planuje indywidualną dla niego „ścieżkę szkolno-zawodową”. Doradca współpracuje również z rodzinami uczniów, udzielając wsparcia w trakcie podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci. Doradca zawodowy pracuje w systemie porad indywidualnych i grupowych, konsultacji na terenie szkół, konsultacji dla rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych osób. Realizuje program poradnictwa na odległość drogą e-mailową i telefoniczną.

* * * * *

Linki do informacji na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zamieszczanych na stronie  Biura Edukacji:

* * * * *

Miniporadnik dla ósmoklasistów i rodziców 2021

* * * * *

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności fizycznej do 14 maja 2021 r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Terminy egzaminu ósmoklasisty:

język polski 25 maja 2021 r. godz. 9.00

matematyka 26 maja 2021 r. godz.9.00

język obcy nowożytny 27 maja 2021 r. godz. 9.00

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne) i predyspozycji językowych (klasy wstępne) od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych i predyspozycji językowych (klasa wstępna) do 17 czerwca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach do 14 lipca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego należy dokonać od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się również postępowanie uzupełniające.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

 
Rozmiar tekstu
Kontrast