Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena

Twórcą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Niewątpliwą zaletą metody jest fakt, iż odbywa się w domu dziecka, zatem w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu. W trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko. Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Stymulacja słuchowa wg Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego powodują problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej oraz rozumieniem mowy w hałasie. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Płytę dziecko słucha w domu, codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHU wg dr K. JOHANSENA NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 21

Specjaliści Poradni prowadzą nieodpłatnie diagnozę i rediagnozy funkcji słuchowych według metody dr K. Johansena. Indywidualnie opracowywane dla każdego dziecka płyty, które stanowią podstawę terapii, są nagrywane przez firmę zewnętrzną i odpłatne. Koszt jednej płyty to 180 zł.

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest posiadanie opinii psychologicznej wydanej przez tutejszą Poradnię, w której znajduje się stosowne zalecenie. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na zajęcia przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHU DR K. JOHANSENA IAS

  1. Dziecko zobowiązane jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach i do wykonywania w domu prac zalecanych przez specjalistów.
  2. W przypadku nieobecności dziecka i braku informacji o przyczynie nieobecności, bądź w przypadku braku systematycznego odsłuchiwania płyt zgodnie z zaleceniem terapeuty, dziecko zostaje zawieszone w terapii, a na jego miejsce przyjmowane jest kolejne dziecko.
  3. Osoby przebywające na teranie placówki zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa i porządku.
  4. Rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci uczestniczą w terapii słuchowej metodą Johansena IAS zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z fakturą otrzymaną od Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej Renata Borowiecka (NIP 5251383449, REGON 015462915) z siedzibą w Warszawie 01-737 ul/ Elbląska 59/24.
  5. Rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci objęte zostały terapią – Johansen IAS zobowiązani są do przedstawienia (na każdej kolejne rediagnozie) kopii opłaconej faktury, otrzymanej od Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej (koszt jednej płyty wynosi 180 zł).W przypadku braku opłacenia i przedstawenia faktury dziecko zostaje wykreślone z terapii metodą Johansena IAS.
Rozmiar tekstu
Kontrast