Uczeń zdolny

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21 oferuje różnorodne formy pomocy i wsparcia dla uczniów zdolnych, ukierunkowane a rozwijanie indywidualnych potencjałów, a także stymulację harmonijnego rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego.

  • Wydawanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki

Aby uzyskać opinię w sprawie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki w odniesieniu do konkretnego przedmiotu szkolnego, rodzice, prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń powinni zgłosić się do psychologa diagnosty w Poradni Nr 21, uzyskawszy uprzednio pisemną informację ze szkoły, potwierdzającą, iż szkoła uznaje za zasadne opracowanie w stosunku do ucznia indywidualnego toku lub programu nauczania z określonego przedmiotu. Psycholog, po przeprowadzeniu diagnostyki psychologicznej, zleceniu stosownych badań pedagogicznych i innych oraz zebraniu niezbędnych informacji (m. in. na temat wyników uzyskiwanych przez ucznia w konkursach przedmiotowych), na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, wyda stosowną opinię.

  • Konsultacje dla rodziców dzieci zdolnych

Rodziców dzieci zdolnych, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat potrzeb dziecka przejawiającego szczególne uzdolnienia, a także metod i sposobów wspierania rozwoju dziecka w różnych jego sferach, radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz emocjonalno – społecznymi dzieci zapraszamy na indywidualne konsultacje z psychologami naszej Poradni. Zapisy w sekretariacie Poradni do psychologa zajmującego się placówką, do której uczęszcza dziecko.

  • Warsztaty rozwijające zdolności matematyczne „ Lego-mat

Praca ze specjalnie dobranym zestawem klocków Lego zestawu mająca zachęcić dzieci do poszerzania ich słownictwa, czytania, myślenia zarówno matematycznego jak i naukowego, komunikowania się, słuchania i mówienia językiem matematycznym. Bardzo istotnym elementem zajęć będzie rozpoznawanie  problemów oraz precyzja i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań, a także nauka współpracy z rówieśnikami. Odbiorcy: Uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej (I -II) przejawiający zwiększone zainteresowanie matematyką. Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 15:00 do 16:00 ( pokój 106), Prowadzące: Renata Tankielun, Iwona Grymuła.

Rozmiar tekstu
Kontrast