Uczeń zdolny

OFERTA ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2018/19

Warsztaty rozwijające zdolności matematyczne „ Lego-mat” dla uczniów kl. I – II przejawiających zwiększone zainteresowanie matematyką

Warsztaty mające na celu pomoc w rozwijaniu zdolności matematycznych.

Praca ze specjalnie dobranym zestawem klocków Lego zestawu ma zachęcić dzieci do poszerzania ich słownictwa, czytania, myślenia zarówno matematycznego jak i naukowego, komunikowania się, słuchania i mówienia językiem matematycznym.

Bardzo istotnym elementem zajęć będzie:

  • nauka współpracy,
  • rozpoznawanie problemów oraz precyzja i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań.
  • Kształtowanie umiejętności budowania argumentacji podczas krytycznego oceniania proponowanych rozwiązań

Zajęcia w małej grupie, trwają jeden semestr (w II semestrze – nowa edycja zajęć)

Termin: piątek godz. 15:00 – 16:00

Miejsce:  gabinet 106

Prowadząca: Renata Tankielun

Zapisy w sekretariacie Poradni, osobiście lub telefonicznie pod nr: 22 814 10 61/61 wew. 019

 

Z A P R A S ZA M Y !!!

* * * * * 

Inne formy pomocy i wsparcia dla uczniów zdolnych, ukierunkowane a rozwijanie indywidualnych potencjałów, a także stymulację harmonijnego rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego.

  • Wydawanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki

Aby uzyskać opinię w sprawie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki w odniesieniu do konkretnego przedmiotu szkolnego, rodzice, prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń powinni zgłosić się do psychologa diagnosty w Poradni Nr 21, uzyskawszy uprzednio pisemną informację ze szkoły, potwierdzającą, iż szkoła uznaje za zasadne opracowanie w stosunku do ucznia indywidualnego toku lub programu nauczania z określonego przedmiotu. Psycholog, po przeprowadzeniu diagnostyki psychologicznej, zleceniu stosownych badań pedagogicznych i innych oraz zebraniu niezbędnych informacji (m. in. na temat wyników uzyskiwanych przez ucznia w konkursach przedmiotowych), na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, wyda stosowną opinię.

  • Konsultacje dla rodziców dzieci zdolnych

Rodziców dzieci zdolnych, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat potrzeb dziecka przejawiającego szczególne uzdolnienia, a także metod i sposobów wspierania rozwoju dziecka w różnych jego sferach, radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz emocjonalno – społecznymi dzieci zapraszamy na indywidualne konsultacje z psychologami naszej Poradni. Zapisy w sekretariacie Poradni do psychologa zajmującego się placówką, do której uczęszcza dziecko.

 

Rozmiar tekstu
Kontrast