Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych


 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

* * * * *

 Stała oferta pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • diagnoza psychologiczna, w tym diagnoza trudności szkolnych, nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, problemów emocjonalno – społecznych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (zapisy na podstawie zalecenia w opinii wydanej przez PP-P nr 21, dotyczącego terapii na terenie Poradni, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza logopedyczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • terapia logopedyczna (po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza integracji sensorycznej – do 9 r. ż.(na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia integracji sensorycznej – do 9 r. ż. (po przeprowadzonej diagnozie integracji sensorycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • terapia ręki (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening umiejętności społecznych TUS (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening zastępowania agresji TZA (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • socjoterapia (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • psychoterapia – w nurtach terapii: systemowej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej, schematu, skoncentrow anej na rozwiązaniu oraz integracyjnej (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • doradztwo zawodowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • poradnictwo zawodowe na odległość (szczegółowe informacje w sekretariacie Poradni),
 • porady dla rodziców dotyczące m. in. problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, edukacyjnych oraz emocjonalno – społecznych dzieci, motywowania dzieci do nauki i in. (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • wydawanie opinii (po zakończonym procesie diagnostycznym, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów).
Rozmiar tekstu
Kontrast