Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHU wg dr K. JOHANSENA NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 21

Na trening słuchowy kierują specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21. Poradnia prowadzi nieodpłatną diagnozę i re-diagnozę funkcji słuchowych według metody dr K. Johansena. Trening składa się z 6 etapów (po 8-10 tygodni), które stanowią podstawę terapii. Terapia słuchowa trwa ok 14 miesięcy. Programy są nagrywane przez firmę zewnętrzną, rodzic dokonuje opłaty na rzecz firmy IAS Johansen w wysokości około 250 zł za każdy etap. Ścieżkę dźwiękową dziecko słucha w domu, codziennie przez około 10-15 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są na kolejnych re-diagnozach.

Do realizacji treningu słuchowego metodą Johansena IAS, rodzic zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu:

1. słuchawek: odtwarzających częstotliwości w zakresie min. 125-8000 Hz, zamkniętych, obejmujących całą małżowinę uszną,

2. komputer z dostępem do internetu.

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na zajęcia przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Twórcą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog. Trening słuchowy odbywa się w warunkowych domowych dziecka. W trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko, wyjątkiem innych treningów słuchowych. Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Stymulacja słuchowa wg Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego powodują problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej oraz rozumieniem mowy w hałasie. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHU DR K. JOHANSENA IAS

1. Dziecko zobowiązane jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach i do wykonywania zaleceń specjalistów.

2. W przypadku nieobecności dziecka i braku informacji o przyczynie nieobecności, bądź w przypadku braku systematycznego odsłuchiwania płyt zgodnie z zaleceniem terapeuty, dziecko zostaje zawieszone w terapii, a na jego miejsce przyjmowane jest kolejne dziecko.

3. Osoby przebywające na teranie placówki zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa i porządku.

4. Rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci uczestniczą w terapii słuchowej metodą Johansena IAS zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z fakturą otrzymaną od Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej Renata Borowiecka (NIP 5251383449, REGON 015462915) z siedzibą w Warszawie 01-737 ul/ Elbląska 59/24.