Statut

Statut Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz.U. Nr 223, poz. 1869 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 283 ze zm. ).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
 2. Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy oraz dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół zamieszkującym na terenie Dzielnicy i ich rodzicom.
 3. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 2

 1. Organem prowadzącym Poradnię jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Siedziba Poradni mieści się w Warszawie, przy ulicy Marywilskiej 44.
 3. W zależności od potrzeb Poradnia może prowadzić działalność w innych obiektach niż wymienione w ust. 2 za zgodą organu prowadzącego.
 4. Poradnia może posiadać filie.

§ 3

 1. Poradnia używa pieczęci urzędowej w brzmieniu:

„Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21

03 – 042 Warszawa, ul. Marywilska 44”

§ 4

CELE I ZADANIA PORADNI

Celem Poradni jest organizowanie i prowadzenie kompleksowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym:

 1. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a. szczególnie uzdolnionych,

b. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d. z zaburzeniami komunikacji językowej,

e. z chorobami przewlekłymi;

a) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,

b) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,

c) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka oraz ich rodzicom,

e) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

f) współpraca z przedszkolami, szkołami, i placówkami przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, a także planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

g) współpraca w udzieleniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

h) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

i) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,

j) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

k) udzielenie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,

§ 5

 1. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

a. diagnozowanie,

b. opiniowanie,

c. działalność terapeutyczną,

d. prowadzenie grup wsparcia,

e. prowadzenie mediacji,

f. interwencję kryzysową,

g. działalność profilaktyczną,

h. poradnictwo,

i. konsultacje,

j. działalność informacyjno – szkoleniową.

2. W zakresie diagnozowania i opiniowania Poradnia:

a) prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży zgłaszających się lub zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych, w celu rozpoznania ich problemów w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, w uzasadnionych przypadkach dokonywana jest diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka,

b) określa dysharmonie rozwojowe oraz zaburzenia o charakterze poznawczym i emocjonalno-społecznym i związane z nimi potrzeby, analizuje etiologię problemu,

c) wyróżnia najlepiej rozwinięte sfery rozwojowe, w tym predyspozycje i uzdolnienia, jako podstawy do dalszej pracy z dzieckiem,

d) bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, społecznej dzieci i młodzieży,

e) uwzględnia w sytuacjach uzasadnionych oceny predyspozycji psychologicznych w aspekcie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

f) kwalifikuje – w oparciu o uzgodnienia z rodzicami – do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez Poradnię, przedszkole, szkołę lub inne placówki diagnostyczno-terapeutyczne,

g) orzeka w sprawie nauczania specjalnego i indywidualnego zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz opiniuje w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju.

3. W zakresie działalności terapeutycznej Poradnia:

a) prowadzi formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej zgodnie z potrzebami dziecka,

b) wspomaga działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, udzielając konsultacji i pomocy merytorycznej,

c) adresuje działania doradczo-wspomagające do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

4. W zakresie poradnictwa i konsultacji Poradnia:

a) prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli, zmierzając do optymalizacji oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w środowisku rodzinnym i szkolnym dziecka,

b) udziela rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom oraz samej młodzieży porad dotyczących sposobów i metod przezwyciężania trudności związanych z dysfunkcjami rozwojowymi,

c) informuje rodziców i młodzież o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,

d) udziela pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

5. W zakresie działalności profilaktycznej Poradnia realizuje następujące zadania:

a)prowadzi oddziaływania profilaktyczne mające na celu określenie poziomu rozwoju młodszych w poszczególnych sferach rozwoju,

b) prowadzi oddziaływania rozwijające funkcje poznawcze,

c) prowadzi profilaktykę zaburzeń emocjonalno-społecznych i zaburzeń komunikacji,

d) prowadzi opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez systematyczną współpracę z placówkami edukacyjnymi,

e) prowadzi doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców,

f) prowadzi oddziaływania mające na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji rodzic-dziecko poprzez aktywne formy edukacji,

g) popularyzuje wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, zapoznając rodziców i nauczycieli z czynnikami warunkującymi optymalny rozwój dzieci i młodzieży,

h) upowszechnia wartości związane ze zdrowiem psychicznym podczas codziennej pracy terapeutycznej i doradczej, wspierając w tym rodziców i placówki edukacyjne.

i) upowszechnia informacje oraz prowadzi zajęcia zawodoznawcze dotyczące orientacji i informacji zawodowej.

6. Poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi.

 

ORGANY PORADNI

§ 6

 1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni,

2) Rada Pedagogiczna Poradni.

2. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz – w zależności od potrzeb – inne stanowiska kierownicze.

§ 7

 1. Do obowiązków Dyrektora Poradni należy w szczególności:

1) organizowanie działalności psychologiczno – pedagogicznej Poradni oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego pozwalającego na właściwy przebieg pracy Poradni,

3) sprawowanie opieki nad dziećmi objętymi działalnością Poradni oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej Poradni, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5) kontrola prawidłowości przebiegu pracy merytorycznej Poradni, w tym kontrola realizacji obowiązków statutowych wicedyrektora Poradni odpowiedzialnego bezpośrednio za prawidłowe funkcjonowanie placówki pod względem pedagogicznym,

6) organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej Poradni,

7) dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Poradni i ponosi wraz z wicedyrektorem odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor Poradni w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni w uzgodnieniu z wicedyrektorem Poradni,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Poradni.

§ 8

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni, realizującym jej statutowe działania.
 2. Radę Pedagogiczną stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni jest Dyrektor Poradni.
 4. Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z wieloletnim i rocznym planem pracy placówki.
 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1) zatwierdzanie planów pracy merytorycznej,

2) semestralne i roczne analizowanie i ocenianie przebiegu oddziaływań psychologiczno – pedagogicznych,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce po zaopiniowaniu ich przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący,

4) opiniowanie organizacji pracy placówki,

5) opiniowanie projektu planu finansowego,

6) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

7) opiniowanie w zakresie powierzania nauczycielom funkcji kierowniczych w placówce,

8) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

9) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez oraz sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

7. Szczegółową organizację i zakres działania Rady Pedagogicznej Poradni określa „Regulamin pracy Rady Pedagogicznej”.

§ 9

Organy Poradni współpracują ze sobą w realizacji statutowych zadań Poradni.

§ 10

ORGANIZACJA PORADNI

 1. Dla sprawnej realizacji zadań statutowych Poradni utworzone są zespoły merytoryczne:
    1. Zespół specjalistów ds. małego dziecka (0-3r.ż);
    2. Zespół psychologów przedszkolnych;
    3. Zespół psychologów szkolnych;
    4. Zespół logopedów;
    5. Zespół pedagogów;
    6. Zespół psychoterapeutów i socjoterapeutów;
    7. Zespół doradców zawodowych;
    8. Zespół specjalistów terapii wspomagających;
    9. Zespół orzekający ds. kształcenia specjalnego i opiniowania w sprawach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczania indywidualnego;
    10. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju – szczegółowe zasady działania zespołu określone są w „Regulaminie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju”

2. Inne komórki organizacyjne mogą być tworzone w miarę potrzeb,

 

3. Skład osobowy zespołów ustala dyrektor Poradni we współpracy z wicedyrektorem placówki .

§ 11

Poradnia może prowadzić swoją działalność we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedziel i świat w godzinach dostoswanych do faktycznych potrzeb odbiorców usług. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

 § 12

PRACOWNICY PORADNI

W poradni zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, doradców zawodowych, lekarzy, rehabilitantów.

§ 13

 

 1. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz sposób ich realizacji ustala Dyrektor Poradni w indywidualnych zakresach obowiązków.
 2. Do podstawowych zadań pracowników pedagogicznych zgodnie z ich kwalifikacjami należy:

1)prowadzenie działalności diagnostycznej psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej oraz opiniowanie na pisemnym wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, w tym zawsze udzielenie informacji o wynikach procesu diagnostycznego,

2) prowadzenie działań orzeczniczych,

3) prowadzenie działań informacyjnych, profilaktycznych i doradczych,

4) poradnictwo i konsultacje,

5) przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej ustalonych przez prowadzącego specjalistę na podstawie dokonanej diagnozy, w uzasadnionych przypadkach konsultowanych w powołanym zespole diagnostyczno-terapeutycznym,

6) współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami szkolnymi i nauczycielami w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń, mogących spowodować lub powodujących trudności w funkcjonowaniu poznawczym i/lub emocjonalno- społecznym dziecka/ucznia,

7) przygotowywanie i. prowadzenie grup wsparcia dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych opieką przez Poradnię oraz dla rodziców lub opiekunów prawnych innych uczniów z edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych placówek.

8) przygotowywanie i/lub prowadzenie. w miarę możliwości czasowo-organizacyjnych różnych form informacyjno-szkoleniowych oraz grup wsparcia dla pracowników placówek oświatowych,

9) prowadzenie dokumentacji diagnostyczno-terapeutycznej.

3. Pracownicy pedagogiczni odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece w czasie zajęć.

4. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,

2) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6) prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Poradnię,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§14

 1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:

1)prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

2) zapewnienie zgodności działań z Ustawy o zamówieniach publicznych,

3) prowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stosownymi przepisami,

4) prowadzenie archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami,

5) zapewnienie warunków pracy i nauki zgodnych z przepisami dotyczącymi BHP na terenie budynku Poradni.

2. Warunki wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy

3. Szczegółowe indywidualne zakresy obowiązków ustala Dyrektor Poradni.

§ 15

ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

  1. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom
  2. Zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom obejmuje:

1) współpracę w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,

2) wymianę doświadczeń i informacji,

3) współpracę w organizowaniu warsztatów, spotkań informacyjno-szkoleniowych,

4) konsultacje i porady.

§ 16

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  1. Sytuacje konfliktowe między organami Poradni rozstrzygane są pomiędzy stronami sporu na posiedzeniu rady pedagogicznej zwoływanym w celu rozwiązania sporu i prowadzonym pod przewodnictwem Dyrektora Poradni.
  2. Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna podejmują działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między dwoma organami poprzez negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty,
  3. W przypadku niemożności rozwiązania sporu Rada Pedagogiczna powołuje mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem jest członek rady pedagogicznej.
  4. W przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, Dyrektor Poradni zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Poradnia jest jednostką budżetową.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.