Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Podstawowe informacje

 

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy skierowaną do dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, mającą na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, poprzez udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do jego potrzeb, a także udzielanie pomocy rodzinie.

 

 

 

 

Warunki objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem

Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, po przeprowadzonej wielospecjalistycznej diagnozie dziecka. Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych: http://www.edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie

Gdzie może być organizowane wczesne wspomaganie?

Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa (pod to zdanie powinien być podpięty ten link: http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/13056/attachments/zespoly-wwr-wrzesien-2016.pdf)

Aby dowiedzieć się więcej na temat wczesnego wspomagania rozwoju, zapraszamy na stronę Biura Edukacji w Warszawie, aby przejść do strony, kliknij tutaj (http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka).

Rodziców, którzy chcieliby starać się o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju prosimy o kontakt z psychologiem rejonowym na terenie naszej Poradni:

– w przypadku dzieci do ukończenia trzeciego roku życia – z psychologiem z zespołu 0 – 3 r. ż.,

– w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym – z psychologiem rejonowym, zajmującym się z ramienia Poradni przedszkolem/placówką, do której uczęszcza dziecko.