Wsparcie placówek oświatowych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21 aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi funkcjonującymi w rejonie Dzielnicy Białołęka: przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Każdą placówkę obejmuje opieką z ramienia Porani jeden lub kilku psychologów.

Psycholog rejonowy ds. przedszkola raz lub więcej razy w tygodniu (w zależności od liczebności placówki) pełni dyżury na terenie przedszkola. W trakcie dyżurów psycholog konsultuje z nauczycielami napotykane przez nich problemy, udziela porad odnośnie metod i sposobów pracy z dzieckiem z określonymi trudnościami, wspiera proces udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom na terenie przedszkola, obserwuje dzieci w grupach, prowadzi wstępne badania psychologiczne oraz zajęcia stymulujące rozwój, spotyka się z rodzicami oraz podejmuje inne działania, adekwatne do potrzeb danej placówki.

Psycholog rejonowy ds. szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej odbywa regularne wizyty terenowe w szkole. Podczas wizyty terenowej psycholog konsultuje z nauczycielami i szkolnymi specjalistami zgłaszane przez nich problemy, prowadzi obserwacje w klasach, spotyka się z rodzicami (w zależności od możliwości organizacyjnych placówki).

Specjaliści Poradni prowadzą także na terenie szkol i placówek różne formy zajęć grupowych, m. in.:

– zajęcia socjoterapeutyczne w klasach,

– wystąpienia dla nauczycieli podczas rad pedagogicznych o tematyce dostosowanej do potrzeb placówki,

– szkolenia dla rodziców, dostosowane do zgłaszanych potrzeb.

* * * * *

MATERIAŁY DLA WYCHOWAWCÓW KLAS

Scenariusz zajęć integrujących zespół klasowy po powrocie do szkoły dla klas 4-6

Scenariusz warsztatów integracyjnych dla klas 7-8