Zespół orzekający

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 21

w Warszawie

ORZECZNICTWO – AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA

Informujemy, że od 1 lutego 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21, zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty prowadzi orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera z rejonu działania Poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół z Dzielnicy Białołęka oraz dzieci mieszkających w Dzielnicy Białołęka, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.

Sprawy rozpoczęte przed dniem 01.02.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24 zostaną tam zakończone.

Od dn. 1 lutego 2019 r. w celu uzyskania lub aktualizacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i Zespół Aspergera prosimy zgłaszać się do psychologów tutejszej Poradni – zapisy przez sekretariat

tel. 22 814 10 61/62/63 wew. 019.

* * * * *

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 działa Zespół Orzekający, który wydaje:
  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w czwartki o godz. 9.00. 

Szczegółowe terminy dodatkowych spotkań ustalane są na posiedzeniach Zespołu.

Na posiedzenia Zespołu Orzekającego zapraszani są wnioskodawcy oraz – w uzasadnionych przypadkach – specjaliści pracujący z dzieckiem w placówce oświatowej, bądź specjaliści, którzy diagnozowali dziecko.

Orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych – druki wniosków do pobrania w zakładce Druki.

Wnioski rodziców i opiekunów prawnych dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego składane są w sekretariacie poradni lub u psychologa diagnosty.

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka,
w którym lekarz określa:

1) okres – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

W przypadku braku badań psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych lub innych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku wnioskodawca jest informowany decyzją zespołu orzekającego o konieczności uzupełnienia złożonej dokumentacji.

Rejon działania Zespołu Orzekającego

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli mających siedzibę na terenie działania Poradni. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenie może zostać wydane przez nasz Zespół ze względu na  miejsce zamieszkania ucznia w Dzielnicy Warszawa – Białołęka.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Zespół wydaje dla dzieci zamieszkałych w Dzielnicy Warszawa – Białołęka.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Zespół wydaje dla dzieci zamieszkałych w Dzielnicy Warszawa – Białołęka.

__________________________

UWAGA!

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” – Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.